சிறுப்பிட்டி குட்டி வைரவர் ஸ்ரீ ஞானவைரவர்கோவில் ஆகிய இரண்டும் சம காலங்களில் புனரமைப்புக்கள் நடை பெற்று வருகின்றன இவை இரண்டினதும் தற்போதைய புகைப்படங்கள் இணைய வாசகர்களுக்காக பதிவிடப்படுகிறது.கோவிலின் பூச்சு வேலைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது.நன்றி:-யுகேந்தன்/திவாகரன்   
வேலைகள்    KuddiVairavar0 (2) 0 (3) 0 (4) 0 (7)